Algemene Voorwaarden 

 

Art.1:                       Bij aanvraag tot een transfer van het ophaaladres naar de luchthaven, station, haven of andere bestemming en omgekeerd, neemt het bedrijf, organisatie of de particulier ofwel telefonisch contact op met Yucca ofwel wordt de aanvraag per mail overgemaakt. Elke schriftelijke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op de gebruikelijke formulieren, die u kan terug vinden op onze website. De aanvraag omvat minstens de volledige beschrijving van de opdracht. Elke aanvraag wordt per mail bevestigd door Yucca. Yucca verbindt zich het vervoer uit te voeren conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden kunnen maar aanvaard worden indien zijn uitdrukkelijk en schriftelijke door Yucca aanvaardt en bevestigd zijn en dat voor het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren personen.

Art.2:                       Met het oog op een correcte uitvoering moet de aanvragen en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarvoor Yucca verzocht wordt. Minstens moet het aantal personen, het afhaal –of afzetadres, het voorziene vertrek- en/of aankomstuur, bestemming of herkomst van de vlucht met vluchtnummer en een gsm nummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij de aanvraag medegedeeld worden.

Art.3:                       De klant controleert voor vertrek de bevestiging en maakt de eventuele opmerkingen, wijzigingen schriftelijk door aan Yucca. Bij foutieve informatie door gegeven door de klant heef Yucca steeds het recht om af te zien van de transfer of eventuele onkosten aan te rekenen.

Art.4:                       De te vervoeren personen worden door Yucca afgehaald op het adres opgegeven in de opdracht en dat minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het tijdstip van de afhaling wordt bij benadering medegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Yucca.

Art.5:                       Indien onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kan Yucca het ophaaluur wijzigen om de planning vlot te laten verlopen. Mocht er zich toch tijdens de transfer onvoorziene omstandigheden voordoen dan kan Yucca niet aansprakelijk worden gesteld uit welke hoofde dan ook, voor enige schade door overmacht.

Art.6:                       De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van:

* bij het annuleren van de transfer uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van onze diensten wordt een forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend.

* indien men annuleert binnen de 2dagen voor uitvoering, wordt het volledige tarief van een enkele reis aangerekend.

Art.7:                       Bij afhaling op de aankomstplaats moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met YUCCA logo, dit rechts in de aankomsthal aan Java Coffee. De te vervoeren personen verbinden er zich toe om, indien ze zich niet op de aangeduide vlucht bevinden YUCCA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Evenals bij grondige wijziging van aankomst- en vertrekuur en vluchtnummer(s) dient YUCCA onverwijld op de hoogte gesteld te worden. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van YUCCA zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze verplaatsing door YUCCA.

Art.8:                       Yucca is aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren personen oplopen wegens gehele of gedeeltelijke, niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, behoudens overmacht en indien Yucca aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de opdracht vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Yucca rustende inspanningsverbintenis. Alle klachten dienaangaande worden rechtstreeks en aangetekend aan Yucca binnen de 8 dagen gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van het vliegtuig, trein of ander vervoermiddel ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, particulier, tussenpersoon bij bestellen overeenkomst of de te vervoeren persoon, kan Yucca niet aansprakelijk gesteld worden.

Art.9:                       De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Yucca door hun fout oploopt.

Art.10:                    Yucca is verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende het vervoer van personen en beschikt over de nodige vergunningen.

Art.11:                    Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald en zijn onderhevig aan herzieningen wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

Art.12:                    Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. In geval van niet- of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 25€

Art.13:                    Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd in geval van mogelijke geschillen.